İŞ BAŞVURUSU
+90 850 840 71 777/24 Hizmet Garantisi

AKL VİP KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Oğuzlar mahallesi 1397. Sokak no:11 Çankaya / ANKARA adresinde mukim AKL VİP KORUMA VE GÜVENLİK Ltd. Şti. (“ International” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
 • Kimlik Bilgileriniz:Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, ehliyet bilgileri, imza, TCKN/VKN, fotoğraf
 • İletişim Bilgileriniz:Adres, e-posta, telefon, cep telefonu,
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz:Çalışma geçmişi, yan hak ve menfaat bilgileri, ücret bilgileri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, eğitim bilgileri, diploma bilgileri, gidilen kurs bilgileri, sertifika bilgileri
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
  Kişisel verileriniz TT International ile iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebebine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
 • Başvuru belge ve dokümanlarının değerlendirme öncesi tam/yeterli olup olmadığının kontrolünün yapılması.
 • Adayın niteliklerini, tecrübesini, ilgi alanlarını değerlendirmeye esas hususları inceleyerek açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek.
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak ve/veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,
 • İnsan kaynakları işe başlatma süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak,
 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
  Kişisel verileriniz Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir:
 • AKL VİP KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ve aklvipguvenlik.comweb sitesinde yer alan diğer tüm grup şirketleri
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarda açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz.
 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
  Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişkili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel
  verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
  KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle oğuzlar mahallesi 1397. Sokak no:1 Çankaya / ANKARA adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, info@aklvipguvenlik.comkayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@aklvipguvenlik.comelektronik posta adresine iletebilirsiniz.