Özel Güvenlik İzin Alma Süreci

GÜVENLİK HİZMETİ ALMA SÜRECİ VE BAŞVURULAR

A-   5188 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ 

MADDE 3. – Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır.

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.
Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.
Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.
Değişik (21.4.2005 tarih ve 5335 S.Kanunun 23.Maddesinin a şıkkı) Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valilik onayı ile sona erdirilebilir.

            B-UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ

MADDE 8- Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir.
Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir.
Genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu ya da özel koruma ve güvenlik uygulamasının kamu hürriyetlerinin korunması açısından sakıncalı görüldüğü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine karar verilir ve bu kararın gerekçesi de belirtilir.
Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları valinin onayına sunulur. Özel güvenlik izni verilen kişi ve kuruluşlar için Ek-1’deki Özel Güvenlik İzin Belgesi düzenlenir.
Özel güvenlik birimlerinde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde valiliğe verilir.

            C –GEÇİCİ VE ACİL DURUMLARDA ÖZEL GÜVENLİK İZNİ

Madde 9- Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlik izni vali tarafından verilir.
Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır. İzin için yapılacak başvuruda koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alan, istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri ve kullanılacak teçhizat belirtilir. Hizmetin özelliğine ve önemine göre, valilikçe güvenlik planı istenebilir.
Güvenliğin sağlaması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde valilik ilave tedbirler alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkilidir.
İznin konusu para ve değerli eşya nakli ise ayrıca, taşınacak silahlar ve kullanılacak araçlar başvuru dilekçesinde belirtilir.
Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlik izni alınmaz.

D- 42 SAYLI GENELGEYE GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ

            1-ÖZEL GÜVENLİK İZNİ
         Özel güvenlik izni almak için müracaatlar ilgili valiliğe yapılacaktır. Komisyonca alınan kararlar valinin onayı ile yürürlüğe konulur ve Özel Güvenlik Komisyonu Karar Defterine işlenir.
Site ve apartmanlar özel güvenlik izni almadan güvenlik görevlisi görevlendiremezler. Site/apartman genel kurulunun veya yönetim kurulunun kararıyla valiliğe müracaat edilerek özel güvenlik izni alınacaktır. Konutlar için, konut sahibi tarafından müracaat edilmek suretiyle özel güvenlik izni alınabilir. Komisyon tarafından tespit edilecek sayıda güvenlik görevlisi ve silah tahsis edilecektir. Umuma açık içkili işyerleri Kanunun 8 inci maddesi gereğince silahsız özel güvenlik görevlisi bulundurmak kaydıyla özel güvenlik izni talebinde bulunabilirler.
Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtildiği üzere, özel güvenlik izni için yapılan talep üzerine, güvenliği sağlanacak yerin coğrafi konumu, m2 olarak büyüklüğü, ekonomik ve stratejik önemi, şehir merkezine ve en yakın genel kolluk birimine olan uzaklığı gibi özellikleri de göz önünde bulundurularak, özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, gerektiğinde bulundurulacak veya taşınacak azami silah sayısına il özel güvenlik komisyonu karar verecektir.
Ancak il özel güvenlik komisyonu kişi ve kuruluşların talebini de dikkate alacaktır. Özellikle birçok ilde faaliyet gösteren kuruluşların, şubeleri için ilgili kuruluşun güvenlik standartlarının karşılanması ve her ilde farklı uygulamalara meydan verilmemesi açısından, özel güvenlik personelinin sayısı hususunda il özel güvenlik komisyonlarınca mümkün olduğunca başvurudaki talepler dikkate alınacaktır.
Kanunun 3 üncü maddesi ile, kurum ve kuruluşlara özel güvenlik uygulamasını sona erdirme hakkı tanınmıştır. Özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, uygulamanın sona erdirilmesi hususunda takdir hakkı ilgili kuruluşa ait olup komisyonların ve valiliklerin özel güvenlik uygulamasının sürdürülmesinde ısrar etme yetkisi bulunmamaktadır.
5188 sayılı Kanunun geçici 1 inci ve Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi gereği 2495 sayılı Kanun kapsamında bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurulmuş olan kurum ve kuruluşlara müracaat etmeleri halinde, Yönetmeliğin EK-1’inde belirtilen Özel Güvenlik İzin Belgesi, Komisyon kararı alınmaksızın verilecektir
Daha önce 2495 sayılı Kanun kapsamına alınarak özel güvenlik önlemleri ile korunan kurum ve kuruluşlar da 5188 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesiyle özel güvenlik izni almış sayılmaktadır. Bu kuruluşlar ilave personel ve silah kadrosu talebinde bulunabilecekleri gibi özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesini isteyebileceklerdir.

            2- ÖZEL GÜVENLİK İZNİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

            A-KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN İSTENİLECEK BELGELER:
         1. Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2. (Değişik : 08/11/2005 tarih ve 2005-117 sayılı genelgenin 1.Maddesi) Bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, Üniversiteler için, YÖK’ün uygun görüşü, İl Özel İdareleri için İl Genel Meclisinin, Belediye Başkanlıkları için Belediye Meclisinin kararı,
İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinin özel güvenlik kapsamına alınması için İl Valisinin, Belediye Başkanlıkları ve bağlı birimlerinin özel güvenlik kapsamına alınması için de Belediye Başkanının uygunluk görüşü yeterli kabul edilecektir.

            B- ÖZEL KURULUŞLAR VE ÖZEL BANKALAR İÇİN istenecek belgeler:
1.Kuruluşun talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2.Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,
3. Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
4.İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri,

            c-KİŞİ KORUMA TALEBİNDE BULUNANLARDAN İSTENECEK BELGELER

14/03/2006 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.08.01/1604-49288 sayılı emir yazı’dan alıntıdır.

Kişi koruması ile ilgili olarak hangi belgelerin isteneceği ve hangi şartlarda müracaatların olumlu karşılanacağına dair mevzuatta bir düzenleme yapılıncaya kadar, oluşan tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla kişi koruması talebinde bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenilecektir;

1-Kişisel başvurularda kişi tarafından imzalanan müracaat yazısı,

2-Kurum/kuruluşlar tarafından yapılan başvurularda yetkilisi tarafından imzalanan müracaat yazısı,

3- a)Kişi koruma talebi kuruluş tarafından yapılıyor ise; şirketin genel müdür, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yrd. için Yönetim Kurulu Kararı,

b)Kurum tarafından yapılıyor ise; bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü,

c)Üniversiteler için YÖK’ün uygun görüşü,

d)Kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü,

e)İl Özel İdareleri için İl Genel Meclisinin Kararı,

f)Belediye Başkanlıkları için Belediye Meclisinin Kararı

4-Korunacak kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği,

5-Korunacak kişinin fotoğraflı ikametgah belgesi,

6-Korunacak kişinin adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı, (5188 sayılı Kanunun 10/d bendindeki hükümlerin aranması)

7-Korunacak kişi için Sağlık Raporu, (5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesine uygun)

Kişi koruması talepleriyle ilgili olarak müracaatta bulunan şahıslardan, hayat bütünlüğüne yönelik elde edilen tehdit bilgi ve belgeleri doğrultusunda can güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğu komisyonca değerlendirilen kişiler için 6’ncı maddedeki şart aranmayacaktır.

Komisyonca yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenip karara bağlanıncaya kadar geçecek süre ile sınırlı olmak üzere can güvenliğinin bulunmaması sebebiyle valilik tarafından geçici olarak özel güvenlik izni verilebilecektir.

Süfli işlerle illiyet bağı tespit edilenler ile haklı bir gerekçesi olmaksızın yapılan kişi koruma talepleri olumsuz değerlendirilecektir.

D-ÖZEL GÜVENLİK UYGULAMASINI SONA ERDİRMEK İÇİN İSTENİLECEK BELGELER:
1.Talep yazısı,
2.Kamu kurum ve kuruluşlarında Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,
3. Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortaklarının almış olduğu karar,

            E -PERSONEL VE SİLAH KADROLARININ İNDİRİMİ, ARTIRIMI VE YENİDEN BELİRLENMESİ HALİNDE İSTENİLECEK BELGELER:
1.Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2.Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı.

            F- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA İSTENİLECEK BELGELER:
1. Talep yazısı,
2. Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
Özel güvenlik izni almak ve özel güvenlik ile ilgili diğer işlemleri takip etmek amacıyla il özel güvenlik komisyonlarına yapılan müracaatlarda, müracaat sahibi kişi, kurum, kuruluş, özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik eğitim kurumları adına imzaya ve evrak takibine yetkili olan noter tasdikli vekaletname sahibi kişiler tarafından yapılacak başvurularda, ayrıca kişilerin yetkilendirildiğine dair başka bir belge istenmeyecektir.

D-SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA İZNİ VERİLMESİ

5188 SK. MADDE 8. – Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir.

Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde  kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.

 Uygulama Yönetmeliği Madde 24.- Koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına öncelik verilir. Komisyon, orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasına izin verebilir. Görevin niteliği gereği bu tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre ruhsatlandırılması mümkün olan yarı otomatik tabancaların ve 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Kanun kapsamına giren av silahlarının bulundurulmasına ve taşınmasına Komisyonca karar verilir. Bu silahların sayısı ve niteliği Komisyon kararında belirtilir.

Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.

 Uygulama Yönetmeliği Madde 25.- Komisyonun kararı üzerine, özel güvenlik izni verilen kişi veya tesise valilikçe ateşli silah alma yetkisi verilir. Ateşli silahlar, özel güvenlik birimlerinin fazla silahlarından, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası, standart dışı, zor alım yoluyla ele geçen silahlarından, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’ndan veya genel hükümlere göre temin edilir. Ateşli silahların, bunların fişek ve tesisatlarının özel oda, kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bunların muhafazasından özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur.

Tags: